e-Arşiv

e-Arşiv

Logo'nun e-Arşiv  uygulaması, firmaların tüm faturalarını elektronik
ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlıyor.

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza
ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

e-Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv ve e-Fatura'nın Farkları

E-ARŞİV   E-FATURA
B2B, B2C   B2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.   Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.   Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.   UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.   Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.   GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır.   01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.   Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.
 

e-Arşiv Sık Sorulan Sorular

1. e-Arşiv Uygulaması Nedir?
433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın, elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, elektronik ortamda ibrazı ve elektronik ortamda raporlanmasını kapsayan uygulamaya denir.

2. e-Arşiv Faturası Nedir?
e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

3. e-Arşiv Fatura Kullanıcısı Olma Zorunluluğu
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-Arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

4. e-Arşiv Uygulamasına Başvuru Yöntemleri
Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mühürünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

5. e-Arşiv ile e-Fatura Uygulaması Arasındaki Farklar

E-ARŞİV   E-FATURA
B2B, B2C   B2B
Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.   Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
GIB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.   Alıcısına gönderilen her fatura önce GIB’e iletilir.
Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.   UBL-TR formatı zorunludur.
Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.   Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
Özel Entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.   GIB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
01.01.2016 tarihinde zorunluluk başlayacaktır.   01.04.2014 tarihinde zorunluluk başlamıştır.
İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.   Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır.

6. e-Arşiv Fatura Uygulamasının Kurumlara Sağladığı Avantajlar 

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler. 

Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.

e-Arşiv uygulaması çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlamaktadır. e-Arşiv uygulaması ile firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırabilirler.

7. e-Arşivden En Çok Fayda Sağlayacak Sektörler

 • Hizmet Sağlayıcı Kurumlar
 • Perakende Sektörü
 • e - Ticaret Firmaları

8. e-Arşiv Fatura Belgesinin Alıcılara Teslimi

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara; e-Fatura şeklinde gönderilir, e-Fatura şeklinde saklanır.
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine; kağıt fatura şeklinde gönderilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.
 • Vergi mükellefi olmayan kişilere; müşterilerin talebi doğrultusunda elektronik yollardan iletilebilir, ikinci nüsha elektronik ortamda saklanır.

9. Logo e-Arşiv Uygulaması

GO3, Tiger3, Tiger3 Enterprise ve LogoConnect ürünlerine, e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlemeler yapılmıştır.

e-Arşiv Faturaları LogoConnect ürünü ile UBL-TR formatına çevrilerek, Özel Entegratöre iletilir.

Özel Entegratöre iletilen e-Arşiv faturalarına ait e-Arşiv raporları belirlenen formatta oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilir.

e-Arşiv Raporu hem LogoConnect ürünü üzerinden hem de Logo Özel Entegratörde hazırlanabilir. LogoConnect ürününde hazırlanan e-Arşiv Raporu, Özel Entegratöre iletilir. 

Özel Entegratör üzerinde bulunan e-Arşiv Rapor kaydından e-Arşiv fatura kaydına ulaşılabilir.

e-Arşiv Hizmeti’nden yararlanabilmek için LogoConnect e-Arşiv ürün lisansına ve Özel Entegratör kontör paketine sahip olunması gerekmektedir.

e-Arşiv faturaları firmaların talep etmesi durumunda Logo Özel Entegratör üzerinde saklanır. Saklanan elektronik faturalar tebliğe uygun şekilde görüntülenir.

10. Logo e-Arşiv Uygulamasının Avantajları

 • Kolay ve hızlı entegrasyon
 • Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
 • Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
 • Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması
 • Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
 • Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

11. e-Arşiv Uygulaması İle e-Fatura Saklama Hizmeti Arasındaki Farklar

e-Arşiv Uygulaması ile e-Fatura saklama hizmeti aynı kavramlar değildir.

e-Fatura saklama hizmeti, e-Fatura kapsamında oluşturulan faturaların elektronik ortamda saklanmasını sağlayan hizmettir.

e-Arşiv Uygulaması, e-fatura haricinde kesilen faturaların e-Arşiv Faturası şeklinde oluşturulmasını, 2. nüshalarının elektronik ortamda saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na, belirlenen standart formatta aylık olarak, raporlanmasını kapsamaktadır.

e-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin, oluşturdukları elektronik faturaları yasal sürelerinde ve güvenli şekilde saklamaları ve istendiğinde bu belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamaları gerekmektedir. Logo e-Arşiv çözümü ile tüm faturalarınız, yasal süreçler içerisinde, Logo güvencesiyle saklanır.

12. Logo Kullanmayan Firmalar İçin Çözüm

Logo ürünü kullanmayan, e-Arşiv Uygulamasında Logo Özel Entegratörü tercih eden firmalar, hem e-Arşiv faturalarını hem de e-Arşiv raporlarını Logo Özel Entegratör üzerinde oluşturabilirler.

 e-Arşiv Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.

e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.

1 - 1